Encyclopedia Titanica

Carpathia Crew

Crew list of the RMS Carpathia

We found 307 people.

Name Age Class/Dept
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Edward Abbott
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
46
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
44
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
42
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Charles William Bairnson
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
24 Victualling Crew
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of James William Barker
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Percy Bernard Barnett
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Geoffrey Howard Barnish
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of William Thomas Barton
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Sydney Percival Birkett
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of James Gordon Partridge Bisset
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Joseph Blakely
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
58
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Edward Arthur Brown
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Ernest G. F. Brown
62
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John Howell Butler
50
Carpathia Crew
(Carpathia)
38
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
49
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John Ritchie Cargill
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
35
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas Cheyne
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Henry Charles Coleman
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of William Patrick Collopy
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Douglas Hamilton Colquhoun
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Marco Comandic
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Charles Cope
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of George Henry Corless
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
21 Victualling Crew
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Harold Thomas Cottam
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Robert Stanley Christian Cowan
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
35
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Horace John Dean
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Robert Dobson
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Henry James Duffin
15
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John James Eagleton
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
35
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of David Smith Eaton
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of George Allan Elderson
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
43
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas Richard Eves
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Wilfrid George Fairhurst
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
40
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
38
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas South Foxon
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of George Gardner
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Alfred Gilliam
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas Gould
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
54
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas William Hankinson
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
48
Carpathia Crew
(Carpathia)
38
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
15
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Joseph Howarth
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Evan Henry Hughes
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Fredrick William Johnson
58
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Alexander Braid Johnston
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
50
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Louis Kappel
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
52
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Arthur King
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Patrick Kirk
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Joseph Kirk
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John James Kirkpatrick
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Arpad Lengyel
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Christopher Carrigue Lewin
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Joseph Maddocks
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
69
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
40
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
45
Carpathia Crew
(Carpathia)
40
Carpathia Crew
(Carpathia)
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Francis (Frank) Edward McGee
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John McIlroy
16
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
50
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Herbert McMath
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
14
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas Patrick Murphy
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Hubert Hutchinson Newbold
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Robert O'Brien
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
48
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Leo Francis Parkes
38
Carpathia Crew
(Carpathia)
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
50
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
54
Carpathia Crew
(Carpathia)
15
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Robert Purvis
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Gustav J. Rath
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Eric Rees
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Michael Regan
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John George Richardson
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Alexander Gibson Riddell
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Vittorio Risicato
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Frederick Alfred Roberts
15
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John Gerald Rooney
42
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Arthur Henry Rostron
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
20
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
41
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Matteo Albert Santalesa
46
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
39
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
34
Carpathia Crew
(Carpathia)
32
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Christopher Smith
14
Carpathia Crew
(Carpathia)
33
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
42
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Ernest Wainwright St. Clair
30
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Richard Gee Thomas
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
37
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Thomas James Thorpe
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
36
Carpathia Crew
(Carpathia)
17
Carpathia Crew
(Carpathia)
46
Carpathia Crew
(Carpathia)
23
Carpathia Crew
(Carpathia)
35
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Antonio Vosilla
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
18
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of John McGregor Watt
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Samuel Whitehead
31
Carpathia Crew
(Carpathia)
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Bernard Joseph Wilkinson
28
Carpathia Crew
(Carpathia)
26
Carpathia Crew
(Carpathia)
25
Carpathia Crew
(Carpathia)
38
Carpathia Crew
(Carpathia)
21
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Alfred Wood
29
Carpathia Crew
(Carpathia)
22
Carpathia Crew
(Carpathia)
Photograph of Joseph Woosnam
27
Carpathia Crew
(Carpathia)
24
Carpathia Crew
(Carpathia)
19
Carpathia Crew
(Carpathia)
28
Carpathia Crew
(Carpathia)